ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ละม้ายมาศ ยังสุข 17 212 ดู
2 ลักขณา ร่มเย็น 1 244 ดู
3 ลัคนา วัฒนะชีวกุล 1 99 ดู
4 ลัดดา กองเงินนอก 1 184 ดู
5 ลัดดา วิริยางกูร 4 151 ดู
6 ลัดดาวัลย์ กรรณนุช 23 0 ดู
7 ลัทธพล เศรษฐผล 1 0 ดู
8 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 2 0 ดู
9 ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์ 12 169 ดู
10 ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์ 23 349 ดู
11 ลือชัย อาระรังสฤษฎ์ 4 3 ดู
12 เลิศลักษณ์ เงินศิริ 5 330 ดู
13 เลิศเกียรติ ชูสิริ 7 144 ดู
14 เลื่อนศักดิ์ วัฒนกุล 5 107 ดู
15 เล็ก จันทร์เกษม 2 208 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University