ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 ละม้ายมาศ ยังสุข 17 198 ดู
2 ลักขณา ร่มเย็น 1 239 ดู
3 ลัคนา วัฒนะชีวกุล 1 93 ดู
4 ลัดดา กองเงินนอก 1 177 ดู
5 ลัดดา วิริยางกูร 4 136 ดู
6 ลัดดาวัลย์ กรรณนุช 23 0 ดู
7 ลัทธพล เศรษฐผล 1 0 ดู
8 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 2 0 ดู
9 ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์ 12 156 ดู
10 ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์ 23 306 ดู
11 ลือชัย อาระรังสฤษฎ์ 4 3 ดู
12 เลิศลักษณ์ เงินศิริ 5 325 ดู
13 เลิศเกียรติ ชูสิริ 6 138 ดู
14 เลื่อนศักดิ์ วัฒนกุล 5 106 ดู
15 เล็ก จันทร์เกษม 2 194 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University