ผู้แต่ง
ลำดับ ผู้แต่ง จำนวนผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
1 สุนันทา วงศ์ปิยชน 85 0 ดู
2 วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ 76 611 ดู
3 นิตยา รื่นสุข 73 377 ดู
4 อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ 63 486 ดู
5 กัญญา เชื้อพันธุ์ 58 0 ดู
6 สุนิยม ตาปราบ 57 0 ดู
7 กิ่งแก้ว คุณเขต 56 0 ดู
8 อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ 53 0 ดู
9 วัชรี สุขวิวัฒน์ 48 297 ดู
10 รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ 47 385 ดู
11 วิชชุดา รัตนากาญจน์ 46 610 ดู
12 ภมร ปัตตาวะตัง 43 0 ดู
13 สุภาพร จันทร์บัวทอง 42 323 ดู
14 นลินี เจียงวรรธนะ 41 0 ดู
15 วาสนา อินแถลง 40 215 ดู

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University