ผลงาน :

  ผลงานล่าสุด

ข้าว โภชนาการ สุขภาพ

ผู้แต่ง สุคนธ์ ท้วมมา

ปีพิมพ์   2550

การตรวจสอบขั้นตอนการปลูกข้าวแบบบูรณาการ: นาน้ำฝน

ผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ กรรณนุช

ปีพิมพ์   2549

การตรวจสอบขั้นตอนการปลูกข้าวแบบบูรณาการ: นาชลประทาน

ผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ กรรณนุช

ปีพิมพ์   2549

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง

ผู้แต่ง วัชรี สุขวิวัฒน์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน

ปีพิมพ์   2551

การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว

ผู้แต่ง สมปอง หมื่นแจ้ง , ประไพ ทองระอา , สรัตนา เสนาะ , ...

ปีพิมพ์   2550

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก

ผู้แต่ง สุภาณี จงดี , กฤษณา สุดทะสาร , รานี เคนเหลื่อม , ...

ปีพิมพ์   2551

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University