ผลงาน

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ   
 

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาการผลิตข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง กู้เกียรติ สร้อยทอง ,

 

การจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตข้าวขาวพื้นแข็งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ , นิตยา รื่นสุข , กฤษณ์กมล เปาทอง ,

 

ข้าว GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ทานตะวัน วรรธนะวลัญช์ , สมใจ แก้วสร ,

 

ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้าข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คู่มือเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน: การผลิตข้าวในระบบคุณภาพครบวงจร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุกัญญา กองเงิน ,

 

คู่มือระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ข้าว เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06008H

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุภาพร จันทร์บัวทอง , กัญญา เชื้อพันธุ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ชวลิต หาญดี , พชระ บุตรโคตร , สุภาวิณี สวงโท , สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์ , ชวนชม ดีรัศมี , พีระ ดุงสูงเนิน , อุดมพรรณ พรหมนารท , ไพลิน รัตนจันทร์ , สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , อดุลย์ สิทธิวงศ์ , สกุล มูลคำ , นงนุช ประดิษฐ์ , สุนิยม ตาปราบ , ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์ , อรพิน วัฒเนสก์ , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ , อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ,

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุรพล จัตุพร , กฤษณ์กมล เปาทอง , นิพนธ์ เทียมหงษ์ , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ,

 

รอยเท้าคาร์บอนและการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย: การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ชิษณุชา บุดดาบุญ , เบญจมาส รสโสภา , กิ่งแก้ว คุณเขต , วราภรณ์ วงศ์บุญ , อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์ , สำราญ อินแถลง ,

 

การจัดทำลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวพื้นเมืองไทยที่เก็บอยู่ในธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พยอม โคเบลลี่ , วราพงษ์ ชมาฤกษ์ , พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ , พิกุล ลีลากุด , สมทรง โชติชื่น , สมหมาย ศรีวิสุทธิ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University