ระเบียบวิธีวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,662 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ
 

ตอนที่ 15 การใช้ app ค้นหาชุดดินและคำแนะนำปุ๋ย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

ชื่อหนังสือ ตอนที่ 15 การใช้ app ค้นหาชุดดินและคำแนะนำปุ๋ย

ผู้แต่ง เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ ,

 

การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม

จำนวนหน้า 326 หน้า

ผู้แต่ง โอภาส วรวาท , นพดล ประยูรสุข , นพดารา ฟักประเสริฐ , ชิษณุชา บุดดาบุญ , เบญจมาส รสโสภา , กิ่งแก้ว คุณเขต ,

 

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมธีออสเพื่อประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

ชื่อเอกสาร เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมธีออสเพื่อประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

จำนวนหน้า 326 หน้า

ผู้แต่ง ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , อมรรัตน์ อินทร์มั่น , นงนุช ประดิษฐ์ , กิ่งแก้ว คุณเขต ,

 

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมธีออสเพื่อประเมินเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี ในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

จำนวนหน้า 312 หน้า

ผู้แต่ง ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , อมรรัตน์ อินทร์มั่น , นงนุช ประดิษฐ์ , กิ่งแก้ว คุณเขต ,

 

โครงการการใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

จำนวนหน้า 268 หน้า

ผู้แต่ง อมรรัตน์ อินทร์มั่น , สมหมาย เลิศนา , , , , ,

 

การสุ่มเลือกเพื่อศึกษาถึงลักษณะสำคัญบางประการของต้นข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2514

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514

ชื่อหนังสือ การสุ่มเลือกเพื่อศึกษาถึงลักษณะสำคัญบางประการของต้นข้าว

จำนวนหน้า 769 หน้า

ผู้แต่ง สง่า ดวงรัตน์ , ปรียา เวสโกสิทธิ์ , ปราโมทย์ อนุกูล ,

 

การศึกษาหาขนาดและรูปร่างของแปลงทดลองที่เหมาะสมรวมทั้งเทคนิคการวางแผนงานทดลองข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2514

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514

ชื่อหนังสือ การศึกษาหาขนาดและรูปร่างของแปลงทดลองที่เหมาะสมรวมทั้งเทคนิคการวางแผนงานทดลองข้าว

จำนวนหน้า 769 หน้า

ผู้แต่ง สง่า ดวงรัตน์ , ปรียา เวสโกสิทธิ์ , ฉลวย บุญวิทย์ ,

 

ผลเสียของการแก่งแย่งที่เกิดขึ้นระหว่างกอข้าวท้ายและแถวริมในแปลงทดลองข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2509

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509

ชื่อหนังสือ ผลเสียของการแก่งแย่งที่เกิดขึ้นระหว่างกอข้าวท้ายและแถวริมในแปลงทดลองข้าว

จำนวนหน้า 754 หน้า

ผู้แต่ง สง่า ดวงรัตน์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University