มลภาวะ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,662 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ
 

ผลของแกลบเผาต่อการลดการสะสมปริมาณสารหนู จำนวนแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและต้านทานสารหนูในดินนาปลูกข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 58-67

ผู้แต่ง เบญจมาส รสโสภา , สุมิตรา จันเนียม , ดวงพร วิธูรจิตต์ , พัชราภรณ์ รักชุม , ชิษณุชา บุดดาบุญ , ยุพิน รามณีย์ , นภัสสร โน๊ตศิริ ,

 

การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 42-55

ผู้แต่ง ชิษณุชา บุดดาบุญ , นิวัติ เจริญศิลป์ ,

 

ผลกระทบของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวต่อศัตรูธรรมชาติในข้าวนาสวนชลประทาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการและเสอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4

ชื่อหนังสือ ผลกระทบของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวต่อศัตรูธรรมชาติในข้าวนาสวนชลประทาน

จำนวนหน้า 202 หน้า

ผู้แต่ง จินตนา ไชยวงศ์ , วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ , สุกัญญา เทพันดุง ,

 

การปนเปื้อนโลหะหนักในข้าวจากแปลงปลูกข้าวอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ การปนเปื้อนโลหะหนักในข้าวจากแปลงปลูกข้าวอินทรีย์

จำนวนหน้า 641 หน้า

ผู้แต่ง นันทนา ชื่นอิ่ม , นุษรา สินบัวทอง , วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์ , วาสนา อินแกลง , วิทสันติ หอมงาม ,

 

Carbon Footprint: สำคัญอย่างไรสำหรับการค้าข้าวในอนาคต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 66-71

ผู้แต่ง โยธิน คนบุญ ,

 

การสะสมโลหะหนักในดินปลูกข้าวอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2551

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาพืช

ชื่อหนังสือ การสะสมโลหะหนักในดินปลูกข้าวอินทรีย์

จำนวนหน้า 663 หน้า

ผู้แต่ง นันทนา ชื่นอิ่ม , นุษรา สินบัวทอง , วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์ , กิ่งแก้ว คุณเขต , วาสนา อินแกลง , วิทสันติ หอมงาม ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University