กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 104 รายการ   
 

ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้าข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตข้าวและสำรวจการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 107-116

ผู้แต่ง ดารารัตน์ มณีจันทร์ , รัตนวรรณ จันทรศศิธร , ผกามาศ วงค์เตย์ , รัตติกาล อินทมา , ภัทรศยา สายยืด , วรัญสิตา ใบเด , จุฬารักษ์ ศรีศักดา , ศุภนัฐ นีซัง , ณุภาวี สะกัญญา ,

 

การศึกษาการแทนที่แป้งสาลีด้วยแป้งรำข้าวสำหรับการพัฒนาแป้งสำเร็จรูปเพื่อผลิตหมั่นโถวและซาลาเปา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 512-517

ผู้แต่ง กติกาล โคสอน , ชญาณี ต้อนไล่ , ทิพวรรณ ทองสุข , สุจิตรา สิงห์จานุสงค์ , เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ ,

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเมล็ดสีม่วง เมล็ดปริแตกและคุณภาพการสีของข้าวนึ่ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 49-65

ผู้แต่ง วิไล ปาละวิสุทธิ์ , สอาง ไชยรินทร์ , กุลชนา เกศสุวรรณ์ , อัญชลี ตาคำ , เกสินี ใจหนักแน่น , กิตติพงษ์ ศรีม่วง , รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร ,

 

งานวิจัยสารหนูในข้าวไทยเพื่อรองรับการกำหนดค่าสูงสุดของสารหนูในข้าวเพื่อการส่งออกข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 101-116

ผู้แต่ง นุชนาถ รังคดิลก , สุมลธา หนูคาบแก้ว , จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ,

 

ผลของพันธุ์ข้าวและองค์ประกอบต่อวัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 85-99

ผู้แต่ง มณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล , วิไลลักษณ์ สุขปราการ , สุคนธ์ ท้วมมา , อุมาพร ชนะสิทธิ์ , ยุพา อนานันท์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , อําพร เสน่ห์ ,

 

คุณค่าทางธัญโอสถของข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปข้าว: ช่องทางต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 12 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว) ในข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2559

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว) ในข้าวไทย

จำนวนหน้า 1194 หน้า

ผู้แต่ง วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ , ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม , รัฐธิภา ธนารักษ์ ,

 

ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้าในข้าว และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของแป้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 234 หน้า

ผู้แต่ง อังศุธรย์ วสุสัณห์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , กัญญา เชื้อพันธุ์ , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล , สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 104 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University