ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,635 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 41 รายการ    
 

ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

จำนวนหน้า 268 หน้า

ผู้แต่ง เข็มพร เพชราภรณ์ , นิตยา รื่นสุข ,

 

การระบาดของโรคข้าวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

จำนวนหน้า 268 หน้า

ผู้แต่ง เฉลิมขวัญ ฉิมวัย , นิตยา รื่นสุข , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , ยุทธพงษ์ เพชราภรณ์ ,

 

การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร การประชุมเวทีข้าวไทย 2557 เรื่อง การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย

ชื่อหนังสือ การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว

จำนวนหน้า 70 หน้า

ผู้แต่ง ทองเปลว กองจันทร์ ,

 

ผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

จำนวนหน้า 298 หน้า

ผู้แต่ง Rattapong Meekun ,

 

ศึกษาการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบต่างชนิดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ศึกษาการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบต่างชนิดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง อธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ , อุมรา เชิงหอม ,

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องในจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องในจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช

จำนวนหน้า 326 หน้า

ผู้แต่ง ชนสิริน กลิ่นมณี , เสาวนีย์ ศรีบัว , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ ,

 

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

จำนวนหน้า 298 หน้า

ผู้แต่ง ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , นิตยา รื่นสุข ,

 

คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2555

ผู้แต่ง ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ , ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ,

 

คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2554

ผู้แต่ง ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ , ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ,

 

การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวในเขตจังหวัดชัยนาท

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง ดวงพร วิธูรจิตต์ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 41 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University