ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,662 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 42 รายการ   
 

ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่างดิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

ชื่อหนังสือ ตอนที่ 14 การวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่างดิน

ผู้แต่ง รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม ,

 

ตอนที่ 16 คลีนิกดิน โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ

ชื่อหนังสือ ตอนที่ 16 คลีนิกดิน โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร

ผู้แต่ง ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ,

 

มุมมองเรื่องการรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดย รองฯ นนทิชา วรรณสว่าง กรมการข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 164-166

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

การศึกษาความสัมพันธ์ของชุดดินต่อการผลิตข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 36 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 47-57

ผู้แต่ง พิชามญชุ์ อินต๊ะโม , นิตยา รื่นสุข , สุมิตรา จันเนียม , ยศ อินทะวิชัย ,

 

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 6-8

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ความหลากหลายและประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินบริเวณรากข้าวในพื้นที่นาภาคเหนือตอนบน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 46-59

ผู้แต่ง พิชญ์นันท์ กังแฮ , สุทธกานต์ ใจกาวิล , อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์ , สาธิต ปิ่นมณี , วิภา หอมหวน ,

 

กรมการข้าวร่วมจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าวประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 4-5

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข 49 ด้วยแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในสภาพเรือนทดลอง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่ เกษตร 4.0

ชื่อหนังสือ การส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข 49 ด้วยแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในสภาพเรือนทดลอง

จำนวนหน้า 397 หน้า

ผู้แต่ง ธัญณ์ชนก เขียวคำ , รัชฎาภรณ์ ต่อยนึ่ง , พิชญ์นันท์ กังแฮ , วิภา หอมหวล ,

 

คู่มือสำหรับการเกษตรยุคใหม่: ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ , ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ,

 

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชนิดของเชื้อสาเหตุ และการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่อง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

จำนวนหน้า 434 หน้า

ผู้แต่ง อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , วันพร เข็มมุกด์ , สิทธ์ ใจสงฆ์ , พันนิภา ยาใจ , ปิยะวรรณ ใยดี , นุจรินทร์ จังขันธ์ , กรสิริ ศรีนิล , ธราพร ยืนยงค์ , ดวงกมล บุญช่วย , อนรรฆพล บุญช่วย , ดวงพร วิธูรจิตต์ , นิตยา รื่นสุข , เฉลิมขวัญ ฉิมวัย , เฉลิมชาติ ฤาชัยคราม , กนกอร ดอกไม้เทศ , วรรณพรรณ จันลาภา , ทัสดาว เกตุเนตร , เฉลิมพล เฉลิมพลโยธิน , สมหมาย ศรีวิสุทธิ์ , นภดล ประยูรสุข , ชนสิริน กลิ่นมณี , เสาวนีย์ ศรีบัว ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 42 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University