เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,662 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ
 

ผลของแรงกระแทกที่มีผลต่อความเสียหายของเมล็ดข้าวเปลือก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

จำนวนหน้า 312 หน้า

ผู้แต่ง อนุวัตร ศรีนวล , สัมพันธ์ ไชยเทพ ,

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ การเพิ่มประสิทธิภาพการกะเทาะข้าวเปลือกหอมมะลิ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง พนมกร ขวาของ , มัลลิกา ถาบุตร , มาลินี ลีโทชวลิต ,

 

การประดิษฐ์เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวต้นแบบ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการข้าว เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2554

ชื่อหนังสือ การประดิษฐ์เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวต้นแบบ

จำนวนหน้า 375 หน้า

ผู้แต่ง วัฒนชัย สุภา , ประมาณ แย้มชู , ประพันธ์ พงษ์ภู่ ,

 

ปัจจัยการทำงานที่มีผลต่อความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 85-90

ผู้แต่ง Somchai Chuan-Udom ,

 

ปัจจัยการทำงานที่มีผลต่อความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 85-90

ผู้แต่ง สมชาย ชวนอุดม ,

 

เครื่องมือทุ่นแรง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2512

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 183-193

ผู้แต่ง เทพฤทธิ์ เทวกุล, ม.ร.ว. ,

 

การเกษตรวิศวกรรมกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2510

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2510

ชื่อหนังสือ การเกษตรวิศวกรรมกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ

จำนวนหน้า 204 หน้า

ผู้แต่ง เทพฤทธิ์ เทวกุล, ม.ร.ว. ,

 

เครื่องมือทุ่นแรงในการทำนาจะช่วยเพิ่มพูนผลผลิตในการทำนาอย่างไร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2509

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509

ชื่อหนังสือ เครื่องมือทุ่นแรงในการทำนาจะช่วยเพิ่มพูนผลผลิตในการทำนาอย่างไร

จำนวนหน้า 754 หน้า

ผู้แต่ง สุขเลิศ สุขใจ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University