วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,662 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ   
 

การตรวจสอบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินบี 1 ในข้าวไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 30-36

ผู้แต่ง กิตติพงษ์ ศรีม่วง , กัญญา เชื้อพันธุ์ , กาญจนา พิบูลย์ , สอาง ไชยรินทร์ , กฤษณา สุดทะสาร , ยศพร ตันสมรส , รุจิรา ปรีชา , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ ,

 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณวิตามินอี (โทโคไตรอินอลและโทโคฟีรอล) และแกมมาออริซานอลระหว่างการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวกล้องของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากแหล่งปลูกที่ต่างกัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณวิตามินอี (โทโคไตรอินอลและโทโคฟีรอล) และแกมมาออริซานอลระหว่างการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวกล้องของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากแหล่งปลูกที่ต่างกัน

จำนวนหน้า 1031 หน้า

ผู้แต่ง พรเทพ สีวันนา , วันชัย จันทร์ประเสริฐ , ภคินี อัครเวสสะพงศ์ ,

 

สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และขาวดอกมะลิ 105 ระหว่างการเก็บรักษา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

จำนวนหน้า 268 หน้า

ผู้แต่ง กัญญา เชื้อพันธุ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล , จันทร์รุ่ง เหมือนโพธิ์ , มณฑิชา ถุงเงิน ,

 

สมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวปทุมธานี 1 และพิษณุโลก 2 ระหว่างการเก็บรักษา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2556

จำนวนหน้า 315 หน้า

ผู้แต่ง กัญญา เชื้อพันธุ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล , จันทร์รุ่ง เหมือนโพธิ์ , มณฑิชา ถุงเงิน ,

 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งข้าวเป็นการขนส่งแบบหลายรูปแบบเพื่อการลดต้นทุน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สดุดี สุพรรณไพ , อัฌฌมาพันธุ์ เกิดสวัสดิ์ ,

 

ไซโลน็อคดาวน์เพื่อชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ไซโลน็อคดาวน์เพื่อชุมชน

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง ใจทิพย์ วานิชชัง , ผดุงศักดิ์ วานิชชัง , เพียงขวัญ วานิชชัง ,

 

ผลของการใช้อุณหภูมิสูงในการอบลดความชื้นต่ออายุการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ ผลของการใช้อุณหภูมิสูงในการอบลดความชื้นต่ออายุการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์ข้าว

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง พรสุรี กาญจนา , วิไล ปาละวิสุทธิ์ , ดวงอร อริยพฤกษ์ ,

 

บูรณาการระบบขนส่งทางน้ำเข้ากับระบบขนส่งสินค้าข้าวระหว่างประเทศ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

ชื่อหนังสือ บูรณาการระบบขนส่งทางน้ำเข้ากับระบบขนส่งสินค้าข้าวระหว่างประเทศ

จำนวนหน้า 694 หน้า

ผู้แต่ง สดุดี สุพรรณไพ , อัฌฌมาพันธุ์ เกิดสวัสดิ์ ,

 

การประเมินเปอร์เซ็นต์ต้นข้าวด้วยวิธีการกะเทาะข้าวเปลือกสด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 2 (ฉบับพิเศษ) หน้า 153-156

ผู้แต่ง ทนิดา ตะเภาลอย , วันชัย จันทร์ประเสริฐ , กัญญา เชื้อพันธุ์ , ชุลีกร ผ่องแผ้ว , พนิดา ทับทิมเพียร ,

 

การพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพข้าวเปลือกชื้นภายใต้ระบบตรวจสอบคุณภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

ชื่อเอกสาร รายงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2554: สัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง

ชื่อหนังสือ การพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพข้าวเปลือกชื้นภายใต้ระบบตรวจสอบคุณภาพ

จำนวนหน้า 387 หน้า

ผู้แต่ง สุพัตรา สุวรรณธาดา , กัญญา เชื้อพันธุ์ , สอางค์ ไชยรินทร์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 16 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University