การอารักขาพืช

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,506 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 209 รายการ   
 

การจัดการวัชพืชในนาข้าวอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 115-117

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

การคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ด้วยเทคนิค LAMP และ Nested PCR

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ด้วยเทคนิค LAMP และ Nested PCR

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง วีรกรณ์ แสงไสย์ , ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล , วารีย์ ทองมี , เบญจวรรณ รัตวัตร ,

 

เทคนิคการตัดใบข้าวในนาข้าวหอมมะลิที่ภาคอีสาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 9 หน้า 111-113

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

เทคนิคตัดใบข้าวช่วยนาที่กระทบแล้งฟื้นตัว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ประสิทธิภาพของเทคนิค Indirect NCM-ELISA สำหรับการประเมินการรอดชีวิตเพื่อการก่อโรค และการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกข้าวจากตัวอย่างเนื้อเยื่อต้นข้าวในสภาพการแช่เยือกแข็ง โดยแมลงพาหะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ ประสิทธิภาพของเทคนิค Indirect NCM-ELISA สำหรับการประเมินการรอดชีวิตเพื่อการก่อโรค และการถ่ายทอดไวรัสใบหงิกข้าวจากตัวอย่างเนื้อเยื่อต้นข้าวในสภาพการแช่เยือกแข็ง โดยแมลงพาหะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stal)

จำนวนหน้า 923 หน้า

ผู้แต่ง ฐานัฎ ณ พัทลุง , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , วิภา ตังคนานนท์ ,

 

บทบาทของอัลลีโลพาธีต่อการจัดการวัชพืชในการผลิตข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 100-113

ผู้แต่ง ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ,

 

ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจาก กะเพรา กานพลู มะกรูดและยี่หร่าต่อเชื้อรา Curvularia spp. สาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าวไร่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ชื่อหนังสือ ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจาก กะเพรา กานพลู มะกรูดและยี่หร่าต่อเชื้อรา Curvularia spp. สาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าวไร่

จำนวนหน้า 270 หน้า

ผู้แต่ง อลงกรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง , ร่วมจิตร นกเขา , พรประภา คงตระกูล ,

 

การทดสอบพืชอาหารของแมลงหล่า (Scotinophara coarctata (Fabricius))

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 87-94

ผู้แต่ง รอยบุญ จำรัสกาญจน์ , วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 209 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University