การอารักขาพืช

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,662 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 237 รายการ   
 

การเสริมสร้างพลังอำนาจชาวนาในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พรศิริ เสนากัสป์ ,

 

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Fusarium fujikuroi สาเหตุโรคถอดฝักดาบข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 144-154

ผู้แต่ง จุฬารัตน์ หน่อแก้ว , วันพร เข็มมุกด์ , โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น , ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ,

 

พลวัตประชากรของแมลงหล่า Scotinophara coarctata (Fabricius) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 217-226

ผู้แต่ง ชโลทร หลิมเจริญ , วิภา หอมหวล , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , เยาวลักษณ์ จันทร์บาง , จิราพร กุลสาริน , คณิตา เกิดสุข ,

 

เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการจำแนกชนิดเพลี้ยไฟในนาข้าวของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 86-96

ผู้แต่ง ยุพดี รัตนพันธ์ , พิกุล ลีลากุด , กัลยา บุญสง่า , จิรพงศ์ ใจรินทร์ ,

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับไบโอไทป์ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens (Stal)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 97-118

ผู้แต่ง จิรพงศ์ ใจรินทร์ ,

 

การจัดการวัชพืชในนาข้าวอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 115-117

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

การจำแนกเชื้อรา Bipolaris spp. จากอาการของโรคเมล็ดด่างในภาคเหนือตอนบนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุลและความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคบนกล้าข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 80-88

ผู้แต่ง อัญชลี ตาคำ , กุลชนา ดาร์เวล , วันพร เข็มมุกด์ , ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , ทองมา มานะกุล , กันติศา โมตาลี ,

 

การสำรวจการระบาดโรคใบขีดโปร่งแสงของข้าวและการพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานโรค

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 89-105

ผู้แต่ง พยอม โคเบลลี่ , ปาริชาติ มากเจริญ , ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี , อริษา จิตรติกรกุล , ศุภลักษณา หล่าจันทึก , ดวงกมล บุญช่วย ,

 

การประเมินศักยภาพของวัสดุคลุมดินต่อการควบคุมวัชพืชปืนนกไส้ (Bidens pilosa L.) บนคันนาข้าว: กรณีศึกษาศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 1-8

ผู้แต่ง สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย , สมนึก แก้วเกาะสะบ้า , สุมาลี มีปัญญา , พิชญ์นันท์ กังแฮ , วรเมธ พลประโคน , มรกต โอษะคลัง , ศศิวิมล ผดุงสันต์ , เจนจิรา หม่องอ้น ,

 

การคัดแยก จำแนกชนิดและประสิทธิภาพของเชื้อรา Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. ในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 71-83

ผู้แต่ง พยอม โคเบลลี่ , ดวงกมล บุญช่วย , ญาณิศา วงศ์วานิช , ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี , สุกัญญา อรัญมิตร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 237 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University