การอารักขาพืช

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,635 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 232 รายการ   
 

การเสริมสร้างพลังอำนาจชาวนาในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พรศิริ เสนากัสป์ ,

 

การจัดการวัชพืชในนาข้าวอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 115-117

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

การจำแนกเชื้อรา Bipolaris spp. จากอาการของโรคเมล็ดด่างในภาคเหนือตอนบนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุลและความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคบนกล้าข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 80-88

ผู้แต่ง อัญชลี ตาคำ , กุลชนา ดาร์เวล , วันพร เข็มมุกด์ , ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , ทองมา มานะกุล , กันติศา โมตาลี ,

 

การสำรวจการระบาดโรคใบขีดโปร่งแสงของข้าวและการพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานโรค

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 89-105

ผู้แต่ง พยอม โคเบลลี่ , ปาริชาติ มากเจริญ , ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี , อริษา จิตรติกรกุล , ศุภลักษณา หล่าจันทึก , ดวงกมล บุญช่วย ,

 

การประเมินศักยภาพของวัสดุคลุมดินต่อการควบคุมวัชพืชปืนนกไส้ (Bidens pilosa L.) บนคันนาข้าว: กรณีศึกษาศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 1-8

ผู้แต่ง สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย , สมนึก แก้วเกาะสะบ้า , สุมาลี มีปัญญา , พิชญ์นันท์ กังแฮ , วรเมธ พลประโคน , มรกต โอษะคลัง , ศศิวิมล ผดุงสันต์ , เจนจิรา หม่องอ้น ,

 

การคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ด้วยเทคนิค LAMP และ Nested PCR

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ติดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ด้วยเทคนิค LAMP และ Nested PCR

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง วีรกรณ์ แสงไสย์ , ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล , วารีย์ ทองมี , เบญจวรรณ รัตวัตร ,

 

เทคนิคการตัดใบข้าวในนาข้าวหอมมะลิที่ภาคอีสาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 43 ฉบับที่ (No.) 9 หน้า 111-113

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

เทคนิคตัดใบข้าวช่วยนาที่กระทบแล้งฟื้นตัว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เทคนิคการปลูกเชื้อโรคพืชเพื่อประเมินระดับความต้านทานของพืช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล , จุฑาเทพ วัชรไชยศุปต์ , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , ษมาภร ภูวิธกรณ์ , ไตรเดช ข่ายทอง , จินตนา อันอาตม์งาม , บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ , ทิพวรรณ กันหาญาติ , รุ่งนภา ทองเคร็ง , อริษา จิตรติกรกุล , สุจินต์ ภัทรภูวดล ,

 

วงจรชีวิตและการเลี้ยงขยายพันธุ์มวนเขียวดูดไข่ (Cyrtorhinus lividipennis Reuter) ด้วยไข่ของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsalis Hendel)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 79-88

ผู้แต่ง อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ , ขวัญชนก ปฏิสนธิ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 232 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University