การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

ผลงานทั้งหมด

   ผลงานทั้งหมด ( 1,604 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 26 รายการ    
 

การอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอ พันธุ์แรกของโลก

ชื่อหนังสือ การอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

จำนวนหน้า 142 หน้า

ผู้แต่ง วิไลลักษณ์ สุขปราการ ,

 

การประชาสัมพันธ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2555

ชื่อเอกสาร ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวจีไอ พันธุ์แรกของโลก

ชื่อหนังสือ การประชาสัมพันธ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

จำนวนหน้า 142 หน้า

ผู้แต่ง ทานตะวัน วรรธนะวลัญช์ ,

 

ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 83-90

ผู้แต่ง สมทรง โชติชื่น ,

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมแถลงผลงาน กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2551

ชื่อหนังสือ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

จำนวนหน้า 368 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ผลการดำเนินงานปี 2550 การยกระดับผลผลิตข้าวในพื้นที่นาขุดขั้นบันได โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาวิชาการผลงานวิจัยกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือ ประจำปี 2550

ชื่อหนังสือ ผลการดำเนินงานปี 2550 การยกระดับผลผลิตข้าวในพื้นที่นาขุดขั้นบันได โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อำเภอปัว จังหวัดน่าน

จำนวนหน้า 399 หน้า

ผู้แต่ง ปรีดา เสียงใหญ่ , จิตกร นวลแก้ว , มนตรี ยาใจ , บุญยงค์ วรยศ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 26 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University