เกษตรทั่วไป

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,662 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 99 รายการ   
 

CCS08054-KLG-9-1-1-2-1 ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 100 วัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 234 หน้า

ผู้แต่ง ประกอบกิจ ดังไธสง , กัญญา เชื้อพันธุ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , วัชรี สุขวิวัฒน์ , กาญจนา กล้าแข็ง , สุนิยม ตาปราบ ,

 

การพัฒนาข้าวพันธุ์บางแตนให้ต้านทานโรคไหม้แบบผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 234 หน้า

ผู้แต่ง รื่นฤดี แก้วชื่นชัย , สมหมาย ศรีวิสุทธิ์ , อภิชาติ เนินพลับ , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , กิตติมา รักโสภา , พีระ ดุงสูงเนิน , อุดมพรรณ พรหมนารท , นิลา ราชิดี ,

 

สายพันธุ์ BKN04004-1-1-1-1 ดีเด่น ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 234 หน้า

ผู้แต่ง มานิกา น้อยเอี่ยม , สมหมาย ศรีวิสุทธิ์ , กาญจนา กล้าแข็ง , สุนิยม ตาปราบ , สุภาพร จันทร์บัวทอง , วาสนา พันธุ์เพ็ง , เกษม สุนทราจารย์ , เฉลิมขวัญ ฉิมวัย , กัญญา เชื้อพันธุ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ประกอบกิจ ดังไธสง , สุภาวิณี สวงโท , บังอร ธรรมสามิสรณ์ , สุรินทร์ ไตรติลานันท์ , รื่นฤดี แก้วชื่นชัย ,

 

การใช้ซิลิก้าจากแร่ภูเขาไฟในการสร้างความทนทานแก่ข้าวเพื่อลดความสูญเสียและลดจำนวนประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 234 หน้า

ผู้แต่ง ไพลิน นิวเวินเฮาส์ , อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ , อาทิตย์ กุคำอู ,

 

การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และการพยากรณ์ผลผลิตข้าวประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 234 หน้า

ผู้แต่ง อมรรัตน์ อินทร์มั่น , สมหมาย เลิศนา , Andrew Nelson , Tri Deri Setiyono , Francesco Holecz , พงษ์มณี ทองใบ , ปรีสาร รักวาทิน ,

 

การวิจัยค่าดัชนีพื้นที่ใบข้าวในข้าวพันธุ์ดีที่มีการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกัน ที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 234 หน้า

ผู้แต่ง เข็มพร เพชราภรณ์ , อมรรัตน์ อินทร์มั่น ,

 

โครงการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อลดความเสียหายจากการระบาดของข้าววัชพืช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง สำราญ อินแถลง , นันทพร เจริญพร , อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ , สุรพล จัตุพร ,

 

การลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดนครนายก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 234 หน้า

ผู้แต่ง สมโรจน์ ประกอบบุญ , วรรณพรรณ จันลาภา ,

 

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีในเขตภาคตะวันตก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 234 หน้า

ผู้แต่ง สุรินทร์ ไตรติลานันท์ , ชญานัน คำอุ่น , สุเทพ ฤทธิ์แสวง ,

 

การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานโรคขอบใบแห้งโดยวิธีการผสมกลับและคัดเลือก ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

จำนวนหน้า 234 หน้า

ผู้แต่ง กนกอร เยาว์ดำ , ประภา ศรีพิจิตต์ , ธานี ศรีวงษ์ชัย , สุภาพร จันทร์บัวทอง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 99 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University