ผลงานวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 1,271 รายการ    
 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข87

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 5-27

ผู้แต่ง สุภาพร จันทร์บัวทอง , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล , นิตยา รื่นสุข , เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , อดุลย์ กฤษวะดี , กนกอร วุฒิวงศ์ , พีระพล ม่วงงาม , พีระ ดุงสูงเนิน , อุดมพรรณ กลาสี ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 28-43

ผู้แต่ง เอกราช แก้วนางโอ , ชนสิริน กลิ่นมณี , อวยชัย บุญญานุพงศ์ , โอรักษ์ ทองเด็จ , พัชราภรณ์ รักชุม , สิทธิ์ ใจสงฆ์ , เพชรี เซ่งซิ้ม , ขวัญใจ คชภักดี , พีรพล รัตนะ , ดลตภร โพธิ์ศิริ ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์มะจานู 69

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 44-61

ผู้แต่ง อภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ , บุษยรัตน์ หมอกมัว , บุญนะ หนูคง , กัณธิกานต์ ชูดวง , ขุน พุฒสกุล , กฤษณะ ศิริรัตน์ , ชนสิริน กลิ่นมณี , เอกราช แก้วนางโอ , เพชรี เซ่งซิ้ม , สิทธิ์ ใจสงฆ์ , พัชราภรณ์ รักชุ่ม , พีรพล รัตนะ , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล ,

 

การตรวจสอบพันธุ์ปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์และการประมวลผลภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 62-72

ผู้แต่ง อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ , โกษม ไชยถาวร , ปณินทร เปรมปรีดิ์ , ดวงอร อริยะพฤกษ์ , กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ , พิชญกาญจน์ เต็มนิรันรัตน์ , วศิน สินธุภิญโญ ,

 

การประเมินความชื้น ปริมาณโปรตีนและอมิโลสสำหรับการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 73-85

ผู้แต่ง รื่นฤดี แก้วชื่นชัย , อภัสรา แสงอรุณ , รัตนาภรณ์ สุจจิตร์จูล , ศตวรรณ คงสมจิตต์ , รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล ,

 

เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการจำแนกชนิดเพลี้ยไฟในนาข้าวของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 86-96

ผู้แต่ง ยุพดี รัตนพันธ์ , พิกุล ลีลากุด , กัลยา บุญสง่า , จิรพงศ์ ใจรินทร์ ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข91

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 5-19

ผู้แต่ง สุภาพร จันทร์บัวทอง , วัลภา ทองรักษ์ , กนกอร เยาว์ดำ , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล , อดุลย์ กฤษวะดี , กนกอร วุฒิวงศ์ , บังอร ธรรมสามิสรณ์ , กิตติมา รักโสภา , ประจักษ์ เหล็งบำรุง ,

 

ข้าวนาที่สูง พันธุ์ขาหนี่ 117

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 20-42

ผู้แต่ง สุมาลี มีปัญญา , นิพนธ์ บุญมี , ศิลาวัน จันทรบุตร , สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย , อาทิตยา ยอดใจ , ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์ , พิชชาทร เรืองเดช , ขนิษฐา คำวงศ์ , อัญชลี ตาคำ , นงนุช ประดิษฐ์ ,

 

ข้าวเหนียวพันธุ์ดำดาษ 20

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 43-61

ผู้แต่ง ดลตภร โพธิ์ศิริ , เสรี พลายด้วง , สมบูรณ์ สุวรรณโณ , ชนสิริน กลิ่นมณี , โอรักษ์ ทองเด็จ , เพชรี เซ่งซิ้ม , เอกราช แก้วนางโอ , สิทธ์ ใจสงฆ์ , พัชราภรณ์ รักชุม , พีรพล รัตนะ ,

 

การสูญเสียคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 62-77

ผู้แต่ง อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , กฤษณา สุดทะสาร , รานี เมตตาจิตร , ศิริลักษณ์ ใจบุญทา , ปราณี มณีนิล , วัชรี สุขวิวัฒน์ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 1,271 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University