ผลงานวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,271 รายการ   
 

การจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตข้าวขาวพื้นแข็งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ , นิตยา รื่นสุข , กฤษณ์กมล เปาทอง ,

 

ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06008H

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุภาพร จันทร์บัวทอง , กัญญา เชื้อพันธุ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ชวลิต หาญดี , พชระ บุตรโคตร , สุภาวิณี สวงโท , สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์ , ชวนชม ดีรัศมี , พีระ ดุงสูงเนิน , อุดมพรรณ พรหมนารท , ไพลิน รัตนจันทร์ , สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , อดุลย์ สิทธิวงศ์ , สกุล มูลคำ , นงนุช ประดิษฐ์ , สุนิยม ตาปราบ , ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์ , อรพิน วัฒเนสก์ , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ , อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ,

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุรพล จัตุพร , กฤษณ์กมล เปาทอง , นิพนธ์ เทียมหงษ์ , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ,

 

รอยเท้าคาร์บอนและการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย: การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ชิษณุชา บุดดาบุญ , เบญจมาส รสโสภา , กิ่งแก้ว คุณเขต , วราภรณ์ วงศ์บุญ , อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์ , สำราญ อินแถลง ,

 

การจัดทำลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวพื้นเมืองไทยที่เก็บอยู่ในธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พยอม โคเบลลี่ , วราพงษ์ ชมาฤกษ์ , พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ , พิกุล ลีลากุด , สมทรง โชติชื่น , สมหมาย ศรีวิสุทธิ์ ,

 

การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Fusarium fujikuroi สาเหตุโรคถอดฝักดาบข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 144-154

ผู้แต่ง จุฬารัตน์ หน่อแก้ว , วันพร เข็มมุกด์ , โรเบิร์ต เจมส์ แมกกอฟเวิ่น , ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ,

 

ฤดูปลูกและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวพันธุ์ กข71 ในชุดดินบางน้ำเปรี้ยว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 551-559

ผู้แต่ง ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว , ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ , แสงทิวา สุริยงค์ , นพดารา ฟักประเสริฐ ,

 

ผลของปัจจัยแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ในพื้นที่จัดสรรเพื่อการเกษตร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 560-567

ผู้แต่ง สุธีระ เหิมฮึก , พีรพันธ์ ทองเปลว , เนตรนภา อินสลุด , วิชญ์ภาส สังพาลี , จุฑามาศ อาจนาเสียว , เกษตร สันติวงศ์ ,

 

การตอบสนองของพันธุ์ข้าวต่อการเข้าทำลายของหนอนห่อใบข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 207-216

ผู้แต่ง รุ่งนภา วงษ์สกุล , วิภา หอมหวล , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , เยาวลักษณ์ จันทร์บาง , จิราพร กุลสาริน , คณิตา เกิดสุข ,

 

พลวัตประชากรของแมลงหล่า Scotinophara coarctata (Fabricius) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 217-226

ผู้แต่ง ชโลทร หลิมเจริญ , วิภา หอมหวล , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , เยาวลักษณ์ จันทร์บาง , จิราพร กุลสาริน , คณิตา เกิดสุข ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,271 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University