ผลงานวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,635 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,246 รายการ   
 

การจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตข้าวขาวพื้นแข็งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ , นิตยา รื่นสุข , กฤษณ์กมล เปาทอง ,

 

ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06008H

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุภาพร จันทร์บัวทอง , กัญญา เชื้อพันธุ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ชวลิต หาญดี , พชระ บุตรโคตร , สุภาวิณี สวงโท , สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์ , ชวนชม ดีรัศมี , พีระ ดุงสูงเนิน , อุดมพรรณ พรหมนารท , ไพลิน รัตนจันทร์ , สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ , อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ , อดุลย์ สิทธิวงศ์ , สกุล มูลคำ , นงนุช ประดิษฐ์ , สุนิยม ตาปราบ , ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์ , อรพิน วัฒเนสก์ , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ , อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ,

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุรพล จัตุพร , กฤษณ์กมล เปาทอง , นิพนธ์ เทียมหงษ์ , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ,

 

รอยเท้าคาร์บอนและการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย: การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ชิษณุชา บุดดาบุญ , เบญจมาส รสโสภา , กิ่งแก้ว คุณเขต , วราภรณ์ วงศ์บุญ , อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์ , สำราญ อินแถลง ,

 

การจัดทำลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวพื้นเมืองไทยที่เก็บอยู่ในธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พยอม โคเบลลี่ , วราพงษ์ ชมาฤกษ์ , พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ , พิกุล ลีลากุด , สมทรง โชติชื่น , สมหมาย ศรีวิสุทธิ์ ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 5-21

ผู้แต่ง ปัญญา ร่มเย็น , สุภาพร จันทร์บัวทอง , กัญญา เชื้อพันธุ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล , พีระพล ม่วงงาม , ชวลิต หาญดี , สำเริง สกุลสม , อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ , บังอร ธรรมสามิสรณ์ , ปรัชญา แตรสังข์ , เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , กิตติมา รักโสภา , ประจักษ์ เหล็งบำรุง , ชวนชม ดีรัศมี , มุ่งมาตร วังกะ , ดวงกมล บุญช่วย , ชัยรัตน์ จันทร์หนู , เบญจวรรรณ พลโคต , ภมร ปัตตาวะตัง , สุนิยม ตาปราบ , กาญจนา กล้าแข็ง , กัลย์ฐิตา สวงโท ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 22-43

ผู้แต่ง สมใจ สาลีโท , นันทิดา สินสายไทย , เรณู จำปาเกตุ , พุธชาติ ศรีพนม , ชรินทร์ แก้วคำแจ้ง , รุ่งฤดี ทัณทะรักษ์ , นภสร แก้ววิเศษ , กรวรรณ ม่วงศรี , รุจิรัตน์ วงษ์จันทร์แดง , ชลณิภา นวลทอง , วิทยา ทีโสดา , ชาญชัย ประดับศรี , มนัส อันทะรึก , สุวิทย์ กุลสุข , ดุจดาว แสงธิ , วีระศักดิ์ หอมสมบัติ , ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง , สุพัฒนา บุรีรัตน์ , รณชัย ช่างศรี , สำเร็จ สุนทรา ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 44-57

ผู้แต่ง ดลตภร โพธิ์ศิริ , รอยบุญ จำรัสกาญจน์ , เสรี พลายด้วง , สมบูรณ์ สุวรรณโณ , อวยชัย บุญญานุพงศ์ , ชนสิริน กลิ่นมณี , โอรักษ์ ทองเด็จ , เพชรี เซ่งซิ้ม , เอกราช แก้วนางโอ , พีรพล รัตนะ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , กัญญา เชื้อพันธุ์ , วัชรี สุขวิวัฒน์ , อังศุธรย์ วสุสัณห์ ,

 

ผลของแกลบเผาต่อการลดการสะสมปริมาณสารหนู จำนวนแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและต้านทานสารหนูในดินนาปลูกข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 58-67

ผู้แต่ง เบญจมาส รสโสภา , สุมิตรา จันเนียม , ดวงพร วิธูรจิตต์ , พัชราภรณ์ รักชุม , ชิษณุชา บุดดาบุญ , ยุพิน รามณีย์ , นภัสสร โน๊ตศิริ ,

 

การจำแนกเชื้อรา Bipolaris spp. จากอาการของโรคเมล็ดด่างในภาคเหนือตอนบนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุลและความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคบนกล้าข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 80-88

ผู้แต่ง อัญชลี ตาคำ , กุลชนา ดาร์เวล , วันพร เข็มมุกด์ , ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , ทองมา มานะกุล , กันติศา โมตาลี ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,246 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University