บทความในวารสาร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 381 รายการ    
 

พลวัตประชากรของแมลงหล่า Scotinophara coarctata (Fabricius) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 217-226

ผู้แต่ง ชโลทร หลิมเจริญ , วิภา หอมหวล , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , เยาวลักษณ์ จันทร์บาง , จิราพร กุลสาริน , คณิตา เกิดสุข ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข87

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 5-27

ผู้แต่ง สุภาพร จันทร์บัวทอง , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล , นิตยา รื่นสุข , เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , อดุลย์ กฤษวะดี , กนกอร วุฒิวงศ์ , พีระพล ม่วงงาม , พีระ ดุงสูงเนิน , อุดมพรรณ กลาสี ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 28-43

ผู้แต่ง เอกราช แก้วนางโอ , ชนสิริน กลิ่นมณี , อวยชัย บุญญานุพงศ์ , โอรักษ์ ทองเด็จ , พัชราภรณ์ รักชุม , สิทธิ์ ใจสงฆ์ , เพชรี เซ่งซิ้ม , ขวัญใจ คชภักดี , พีรพล รัตนะ , ดลตภร โพธิ์ศิริ ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์มะจานู 69

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 44-61

ผู้แต่ง อภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ , บุษยรัตน์ หมอกมัว , บุญนะ หนูคง , กัณธิกานต์ ชูดวง , ขุน พุฒสกุล , กฤษณะ ศิริรัตน์ , ชนสิริน กลิ่นมณี , เอกราช แก้วนางโอ , เพชรี เซ่งซิ้ม , สิทธิ์ ใจสงฆ์ , พัชราภรณ์ รักชุ่ม , พีรพล รัตนะ , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล ,

 

การตรวจสอบพันธุ์ปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์และการประมวลผลภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 62-72

ผู้แต่ง อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ , โกษม ไชยถาวร , ปณินทร เปรมปรีดิ์ , ดวงอร อริยะพฤกษ์ , กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ , พิชญกาญจน์ เต็มนิรันรัตน์ , วศิน สินธุภิญโญ ,

 

การประเมินความชื้น ปริมาณโปรตีนและอมิโลสสำหรับการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 73-85

ผู้แต่ง รื่นฤดี แก้วชื่นชัย , อภัสรา แสงอรุณ , รัตนาภรณ์ สุจจิตร์จูล , ศตวรรณ คงสมจิตต์ , รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล ,

 

เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อการจำแนกชนิดเพลี้ยไฟในนาข้าวของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 86-96

ผู้แต่ง ยุพดี รัตนพันธ์ , พิกุล ลีลากุด , กัลยา บุญสง่า , จิรพงศ์ ใจรินทร์ ,

 

ความเข้าใจเกี่ยวกับไบโอไทป์ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens (Stal)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 97-118

ผู้แต่ง จิรพงศ์ ใจรินทร์ ,

 

ค้นคุณค่าพันธุกรรมข้าวป่าของไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 162-164

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

ข้าวขี้ตมหอม ความหอมที่หวนคืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 12 หน้า 150-152

ผู้แต่ง สุรเชษฐ์ ชามนตรี ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 381 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University