บทความในวารสาร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,635 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 349 รายการ   
 

ทำไมข้าวหอมมะลิไทยจึงคว้ารางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก ปี 2563

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 131-133

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

โอกาสของข้าวไทยในประเทศแคนาดา (มาถึงแล้ว)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 155-157

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

อีกก้าวของข้าว กข69 (ทับทิมชุมแพ)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 156-158

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

พันธุ์ข้าวแข่งขันกับวัชพืชของไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 107-109

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

การใส่ปุ๋ยในนาข้าวเรื่องที่ชาวนาต้องเข้าใจ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 103-105

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

การจัดการวัชพืชในนาข้าวอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 8 หน้า 115-117

ผู้แต่ง รณชัย ช่างศรี ,

 

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวกรมการข้าว

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 3

ผู้แต่ง กวิสรา ถ้วยทอง ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 5-21

ผู้แต่ง ปัญญา ร่มเย็น , สุภาพร จันทร์บัวทอง , กัญญา เชื้อพันธุ์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , วัชรี สุขวิวัฒน์ , ปราณี มณีนิล , พีระพล ม่วงงาม , ชวลิต หาญดี , สำเริง สกุลสม , อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ , บังอร ธรรมสามิสรณ์ , ปรัชญา แตรสังข์ , เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม , กิตติมา รักโสภา , ประจักษ์ เหล็งบำรุง , ชวนชม ดีรัศมี , มุ่งมาตร วังกะ , ดวงกมล บุญช่วย , ชัยรัตน์ จันทร์หนู , เบญจวรรรณ พลโคต , ภมร ปัตตาวะตัง , สุนิยม ตาปราบ , กาญจนา กล้าแข็ง , กัลย์ฐิตา สวงโท ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (มะลิดำหนองคาย 62)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 22-43

ผู้แต่ง สมใจ สาลีโท , นันทิดา สินสายไทย , เรณู จำปาเกตุ , พุธชาติ ศรีพนม , ชรินทร์ แก้วคำแจ้ง , รุ่งฤดี ทัณทะรักษ์ , นภสร แก้ววิเศษ , กรวรรณ ม่วงศรี , รุจิรัตน์ วงษ์จันทร์แดง , ชลณิภา นวลทอง , วิทยา ทีโสดา , ชาญชัย ประดับศรี , มนัส อันทะรึก , สุวิทย์ กุลสุข , ดุจดาว แสงธิ , วีระศักดิ์ หอมสมบัติ , ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง , สุพัฒนา บุรีรัตน์ , รณชัย ช่างศรี , สำเร็จ สุนทรา ,

 

ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการข้าว

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 44-57

ผู้แต่ง ดลตภร โพธิ์ศิริ , รอยบุญ จำรัสกาญจน์ , เสรี พลายด้วง , สมบูรณ์ สุวรรณโณ , อวยชัย บุญญานุพงศ์ , ชนสิริน กลิ่นมณี , โอรักษ์ ทองเด็จ , เพชรี เซ่งซิ้ม , เอกราช แก้วนางโอ , พีรพล รัตนะ , สุนันทา วงศ์ปิยชน , กัญญา เชื้อพันธุ์ , วัชรี สุขวิวัฒน์ , อังศุธรย์ วสุสัณห์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 349 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University