บทความในหนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 21 ถึง 30 จาก 1,150 รายการ    
 

การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริก TVRC 365 ที่เก็บรักษาในบรรยากาศออกซิเจนสูง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริก TVRC 365 ที่เก็บรักษาในบรรยากาศออกซิเจนสูง

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง อนุรัชนี ยนปลัดยศ , จำนอง โสมกุล , ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ,

 

ผลของกรดจิบเบอเรลลิกที่มีต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะละกอ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ ผลของกรดจิบเบอเรลลิกที่มีต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะละกอ

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง จุฑามาส ฟักทองพรรณ ,

 

การตรวจสอบเชื้อรา Fusarium moniliforme Sheld ปนเปื้อนในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยเทคนิคพีซีอาร์ โดยใช้ยีนที่จำเพาะต่อการผลิตสารพิษฟูโมนิซิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การตรวจสอบเชื้อรา Fusarium moniliforme Sheld ปนเปื้อนในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยเทคนิคพีซีอาร์ โดยใช้ยีนที่จำเพาะต่อการผลิตสารพิษฟูโมนิซิน

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต , พรนิภา ถาโน , ฉันทนา คงนคร ,

 

การพัฒนาการสุกแก่และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เท้ายายม่อม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การพัฒนาการสุกแก่และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เท้ายายม่อม

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง ชนินทร์ ล้ำเลิศ , ภูวิพัฒน์ เกียรติ์สาคเรศ , นิอร งามฮุย ,

 

ความงอกและอัตราการดูดน้ำของเมล็ดพันธุ์กระถินณรงค์ภายหลังการทำลายการพักตัว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ ความงอกและอัตราการดูดน้ำของเมล็ดพันธุ์กระถินณรงค์ภายหลังการทำลายการพักตัว

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง อุษณา สาแม , ศศิพิมพ์ ภิรมย์จิตร์ , ปัทมาวดี คุณวัลลี ,

 

การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้นระหว่างการขนส่ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้นระหว่างการขนส่ง

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง ญาณวุฒิ ทบด้าน , ชวลิต หาญดี , สำเริง สกุลสม , อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ,

 

ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง พิจิตรา แก้วสอน , ปริยานุช จุลกะ ,

 

ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดต่อการป้องกันกำจัดเชื้อรา Cephalosporium acremonium ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดต่อการป้องกันกำจัดเชื้อรา Cephalosporium acremonium ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง สุมนา จำปา , นิภาภรณ์ พรรณรา , กัณทิมา ทองศรี , ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต , ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน , จิระ สุวรรณประเสริฐ , สนอง บัวเกตุ ,

 

ผลของการไพรมิ่งด้วยกรดซาลิไซลิกต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะเครียดจากอุณหภูมิ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ ผลของการไพรมิ่งด้วยกรดซาลิไซลิกต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะเครียดจากอุณหภูมิ

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน , สุนทรีพร ศรีสมบุญ , ฉันทนา คงนคร , พนิดา แก้วกันหา , วิทย์สิณี ทองเขียว ,

 

ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ชื่อหนังสือ ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

จำนวนหน้า 317 หน้า

ผู้แต่ง ชนิกานต์ เกิดกล้า , พิจิตรา แก้วสอน , ปริยานุช จุลกะ ,

แสดงข้อมูล 21 ถึง 30 จาก 1,150 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University