หนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 1,669 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 138 รายการ    
 

การเสริมสร้างพลังอำนาจชาวนาในการแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พรศิริ เสนากัสป์ ,

 

ระบบนิเวศในนาข้าว: เอกสารเผยแพร่ สสข. 2557-06-084

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เทคนิคการปลูกเชื้อโรคพืชเพื่อประเมินระดับความต้านทานของพืช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล , จุฑาเทพ วัชรไชยศุปต์ , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , ษมาภร ภูวิธกรณ์ , ไตรเดช ข่ายทอง , จินตนา อันอาตม์งาม , บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ , ทิพวรรณ กันหาญาติ , รุ่งนภา ทองเคร็ง , อริษา จิตรติกรกุล , สุจินต์ ภัทรภูวดล ,

 

การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตข้าวนาชลประทาน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2560

ผู้แต่ง สุรพล จัตุพร ,

 

โรคไหม้ของข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2559

ผู้แต่ง พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ , วีณา เมฆวัฒนากาญจน์ ,

 

สถานการณ์และโอกาสข้าวตลาดเฉพาะ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2559

ผู้แต่ง พรทิพย์ ถาวงค์ , กัญจนัสม์ พาพล , กานต์ธีรา บินรัตแก้ว ,

 

เอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2559

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

9 ปี กรมการข้าว ก้าวไกลด้วยพระบารมี

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง นนทิชา วรรณสว่าง , อัมรา เวียงวีระ , วิลาศ วิชญะเดชา , ประสงค์ ทองพันธ์ , โอวาท ยิ่งลาภ , วิชชุดา รัตนากาญจน์ , ขจร เราประเสริฐ , ธนันท์ หาญเกริกไกร , สรายุทธ ทองน้อย ,

 

โครงการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อลดความเสียหายจากการระบาดของข้าววัชพืช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง สำราญ อินแถลง , นันทพร เจริญพร , อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ , สุรพล จัตุพร ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 138 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University