มันสำปะหลังอินทรีย์ อุบลราชธานี พืชยกระดับรายได้เกษตรกรมีตลาดรองรับ

รายละเอียด

 • มันสำปะหลังอินทรีย์ อุบลราชธานี พืชยกระดับรายได้เกษตรกรมีตลาดรองรับ

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 15 พ.ค. 2564

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 743 หน้า 54-55

 • www.technologychaoban.com

 • ไทย

 • F08-ระบบการปลูกพืช

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • E70-การค้า/การตลาด

 • มันสำปะหลัง;มันสำปะหลังอินทรีย์;เกษตรอินทรีย์;มาตรฐานการผลิต;เกษตรพันธสัญญา;ผลผลิต;การตลาด;ราคา;จ.อุบลราชธานี

 • TAB000125650133

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University