อุดร สินประเสริฐ คนสมุทรสาครพัฒนาดินปลูกเมล่อนได้ผลผลิตคุณภาพถึง 3 รุ่น

รายละเอียด

 • อุดร สินประเสริฐ คนสมุทรสาครพัฒนาดินปลูกเมล่อนได้ผลผลิตคุณภาพถึง 3 รุ่น

 • 2564

 •   ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา

 • บทความในวารสาร

 • มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 15 พ.ค. 2564

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 743 หน้า 38-39

 • www.technologychaoban.com

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • F04-ปุ๋ย

 • เมล่อน;การปลูก;ดินปลูก;การปรับปรุงดิน;ดินเค็ม;ระยะปลูก;การดูแลรักษา;การใส่ปุ๋ย;การให้น้ำ;การลิดแขนง;การไว้ลูก;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;ผลผลิต;ความหวาน;จ.สมุทรสาคร

 • TAB000125650129

 • [1] ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University