มะขามเทศเพชรโนนไทย ฝักโต รสหวานมัน ทนแล้ง-ดินเค็ม ปลูก 1 ไร่ สร้างรายได้กว่าครึ่งแสน

รายละเอียด

 • มะขามเทศเพชรโนนไทย ฝักโต รสหวานมัน ทนแล้ง-ดินเค็ม ปลูก 1 ไร่ สร้างรายได้กว่าครึ่งแสน

 • 2564

 •   ธาวิดา ศิริสัมพันธ์

 • บทความในวารสาร

 • มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 15 พ.ค. 2564

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 743 หน้า 34-37

 • www.technologychaoban.com

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • E70-การค้า/การตลาด

 • มะขามเทศ;การปลูก;หลุมปลูก;ระยะปลูก;การดูแลรักษา;การใส่ปุ๋ย;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;พันธุ์เพชรโนนไทย;ลักษณะประจำพันธุ์;ผลผลิต;การตลาด;ราคา

 • TAB000125650128

 • [1] ธาวิดา ศิริสัมพันธ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University