คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา (Cannabis sativa L.) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

รายละเอียด

 • คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา (Cannabis sativa L.) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

 • 2564

 •   สุรกิต ศรีกุล
    สมคิด ดำน้อย
    สญชัย ขวัญเกื้อ
    ทรงเมท สังข์น้อย

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 151 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • F02-การขยายพันธุ์พืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • กัญชา;การปลูก;ระบบการปลูก;การเก็บเกี่ยว;ผลผลิต;ช่อดอก;เมล็ด;เส้นใย;ลักษณะทางพฤกษศาสตร์;องค์ประกอบทางเคมี;วงจรชีวิต;พันธุ์;การผลิตต้นกล้า;อาการผิดปกติ;การใช้ประโยชน์;กัญชาทางการแพทย์

 • Cannabis sativa

 • TAB000025640605

 • [1] สุรกิต ศรีกุล (กรมวิชาการเกษตร)
  [2] สมคิด ดำน้อย (กรมวิชาการเกษตร)
  [3] สญชัย ขวัญเกื้อ (กรมวิชาการเกษตร)
  [4] ทรงเมท สังข์น้อย (กรมวิชาการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University