คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตฟ้าทะลายโจร

รายละเอียด

 • คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตฟ้าทะลายโจร

 • 2564

 •   สุรกิตติ ศรีกุล
    สมคิด ดำน้อย
    ศิริลักษณ์ จิตรอักษร

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2
  กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน

 • กรุงเทพฯ

 • 42 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • ฟ้าทะลายโจร;พืชสมุนไพร;การปลูก;การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี;พื้นที่ปลูก;การดูแลรักษา;การใส่ปุ๋ย;การให้น้ำ;ศัตรูพืช;การจัดการศัตรูพืช;การขยายพันธุ์;พันธุ์;สารสำคัญ;แอนโดรกราโฟไลด์;แลคโตน;การเก็บเกี่ยว;การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว;การเก็บรักษา;ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 • TAB000025640604

 • [1] สุรกิตติ ศรีกุล (กรมวิชาการเกษตร)
  [2] สมคิด ดำน้อย (กรมวิชาการเกษตร)
  [3] ศิริลักษณ์ จิตรอักษร (กรมวิชาการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University