คู่มือการผลิตทุเรียนคุณภาพ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา ในจังหวัดชายแดนใต้

รายละเอียด

 • คู่มือการผลิตทุเรียนคุณภาพ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา ในจังหวัดชายแดนใต้

 • 2562

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

 • [ม.ป.ท.]

 • 66 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • H10-ศัตรูพืช

 • H20-โรคพืช

 • ทุเรียน;การปลูก;การดูแลรักษา;การใส่ปุ๋ย;การให้น้ำ;การออกดอก;การติดผล;การเจริญเติบโต;การเก็บเกี่ยว;ศัตรูพืช;โรคพืช;แมลงศัตรูพืช;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;การพัฒนาที่ยั่งยืน;เศรษฐกิจพอเพียง;ทฤษฎีใหม่

 • TAB000025640599

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University