คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม

รายละเอียด

 • คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม

 • 2562

 •   สุมนา งามผ่องใส
    ฉลอง เกิดศรี
    จิราลักษณ์ ภูมิไธสง
    อารดา มาสริ
    เชาวนาถ พฤทธิเทพ
    ชูชาติ บุญศักดิ์
    ปวีณา ไชยวรรณ์
    วรรษมน มงคล
    อัจฉรา จอมสง่าวงศ์
    วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

 • [ม.ป.ท.]

 • 55 หน้า

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • ข้าวโพดหวาน;การผลิตเมล็ดพันธุ์;พันธุ์ลูกผสม;พันธุ์ชัยนาท 2;พันธุ์สงขลา 84-1;พื้นที่ปลูก;การปลูก;การดูแลรักษา;การช่วยผสมเกสร;การเก็บเกี่ยว;ศัตรูพืช;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;คุณภาพเมล็ดพันธุ์

 • TAB000025640598

 • [1] สุมนา งามผ่องใส (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท)
  [2] ฉลอง เกิดศรี (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท)
  [3] จิราลักษณ์ ภูมิไธสง (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท)
  [4] อารดา มาสริ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท)
  [5] เชาวนาถ พฤทธิเทพ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท)
  [6] ชูชาติ บุญศักดิ์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท)
  [7] ปวีณา ไชยวรรณ์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท)
  [8] วรรษมน มงคล (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท)
  [9] อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท)
  [10] วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University