ยลดอกไม้งามฝ่าวิกฤต ปกติวิถีใหม่ ณ แปลงดอกคัตเตอร์ ม.ขอนแก่น

รายละเอียด

 • ยลดอกไม้งามฝ่าวิกฤต ปกติวิถีใหม่ ณ แปลงดอกคัตเตอร์ ม.ขอนแก่น

 • 2564

 •   ภาณุพล หงษ์ภักดี

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ก.พ. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 หน้า 130-133

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • F70-อนุกรมวิธานพืช

 • F01-การผลิตพืช

 • E70-การค้า/การตลาด

 • ดอกคัตเตอร์;ถิ่นกำเนิด;พันธุ์;การใช้ประโยชน์;การปลูก;ระยะปลูก;การตลาด;ราคา;แปลงดอกไม้;มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • TAB000125642214

 • [1] ภาณุพล หงษ์ภักดี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University