ความผูกพันของคนกับพริก ตอน: พริกกะเหรี่ยง คีรีราษฎร์ ผลเล็ก รสร้อนแรง

รายละเอียด

 • ความผูกพันของคนกับพริก ตอน: พริกกะเหรี่ยง คีรีราษฎร์ ผลเล็ก รสร้อนแรง

 • 2564

 •   จานุลักษณ์ ขนบดี

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ก.พ. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 หน้า 118-122

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • F01-การผลิตพืช

 • พริก;พริกกะเหรี่ยง;พันธุ์;การจำแนกพันธุ์;ลักษณะประจำพันธุ์;สารพฤกษเคมี;การปรับปรุงพันธุ์;พื้นที่ปลูก;แหล่งผลิต

 • TAB000125642211

 • [1] จานุลักษณ์ ขนบดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University