ซาโยเต้หรือฟักแม้ว ผักจากยอดดอยปลอดสาร

รายละเอียด

 • ซาโยเต้หรือฟักแม้ว ผักจากยอดดอยปลอดสาร

 • 2564

 •   จิตอาภา จิจุบาล

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ก.พ. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 หน้า 112-116

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ซาโยเต้;ฟักแม้ว;การปลูก;ระยะปลูก;การดูแลรักษา;การใส่ปุ๋ย;พันธุ์;ลักษณะประจำพันธุ์;คุณค่าทางโภชนาการ;ถิ่นกำเนิด;ลักษณะทั่วไป

 • TAB000125642210

 • [1] จิตอาภา จิจุบาล (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University