ชันโรง ผึ้งจิ๋วผสมเกสร ตัวช่วยของชาวสวนมะม่วง

รายละเอียด

 • ชันโรง ผึ้งจิ๋วผสมเกสร ตัวช่วยของชาวสวนมะม่วง

 • 2564

 •   สุภาพร เส็งสมาน

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ก.พ. 2564

 • ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 หน้า 97-102

 • www.kehakaset.com

 • ไทย

 • F63-พันธุศาสตร์พืช

 • L01-การผลิตสัตว์

 • มะม่วง;ชันโรง;ชันโรงขนเงิน;ผึ้งจิ๋ว;การช่วยผสมเกสร;การติดผล;การเลี้ยงชันโรง;การเช่ารังชันโรง;ข้อกำหนด;ประสิทธิภาพ

 • TAB000125642208

 • [1] สุภาพร เส็งสมาน

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University