คู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร

รายละเอียด

 • คู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร

 • 2563

 •   ขนิษฐา ตันติศิรินทร์
    กรพินธุ์ ณ ระนอง
    ศิริพร ฉวานนท์
    วิภา เต็งอภิชาต
    กัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล

 • หนังสือ

 • 978-974-244-416-7

 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

 • นนทบุรี

 • 24 หน้า

 • D50-กฎหมาย

 • F01-การผลิตพืช

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • กัญชา;การปลูก;การขออนุญาต;เกษตรกร;คุณสมบัติ;วิสาหกิจชุมชน;การขอจดทะเบียน;แผนการปลูก;สถานที่ปลูก;การใช้ประโยชน์;ข้อกำหนด;พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

 • TAB000025640274

 • [1] ขนิษฐา ตันติศิรินทร์ (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด)
  [2] กรพินธุ์ ณ ระนอง (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด)
  [3] ศิริพร ฉวานนท์
  [4] วิภา เต็งอภิชาต
  [5] กัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University