คู่มือเกษตรกร รู้ไว้ใช้จริง ชุดความรู้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช

รายละเอียด

  • คู่มือเกษตรกร รู้ไว้ใช้จริง ชุดความรู้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช

  • 2562

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

  • กรุงเทพฯ

  • 50 หน้า

  • H10-ศัตรูพืช

  • แมลงศัตรูพืช;ชนิด;เพลี้ยไฟพริก;หนอนกระทู้;การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช;ศัตรูธรรมชาติ;ตัวห้ำ;ตัวเบียน;แมลงหางหนีบ;ไส้ดือนฝอย;สมุนไพรกำจัดแมลง;น้ำหมักสมุนไพร;น้ำหมักพริกไทย;ลูกเหม็น;น้ำหมัก;หัวเชื้อบีที;สมดุลธรรมชาติ

  • TAB000025640026

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University