บทที่ 1 ความเป็นมาของปทุมมาหรือกระเจียว

รายละเอียด

 • บทที่ 1 ความเป็นมาของปทุมมาหรือกระเจียว

 • คู่มือการผลิตและการตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียว: เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

 • 2562

 •   ธีรนิติ พวงกฤษ

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-358-424-3

 • กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 • เชียงใหม่

 • 90 หน้า

 • ไทย

 • F70-อนุกรมวิธานพืช

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • ปทุมมา;กระเจียว;สยามทิวลิป;สกุลขมิ้น;ไม้ดอก;พืชสมุนไพร;ประวัติความเป็นมา;การกระจายตัวตามธรรมชาติของพืช;การรวบรวมพันธุ์

 • Curcuma alismatifolia;Zingiberaceae;Siam tulip;Cut flowers;Drug plants;History;Natural distribution

 • TAB000025630802

 • [1] ธีรนิติ พวงกฤษ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University