คู่มือการผลิตมังคุดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP

รายละเอียด

 • คู่มือการผลิตมังคุดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP

 • 2561

 •   ไชยพงค์ ทะนันชัย
    จิระ ช่วยสงคราม
    ธวัชชัย มัชฌิกะ
    บุญเติม ศิริวรรณ
    วิเชียรรัตน์ มัชฌิกะ

 • หนังสือ

 • กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา

 • นครศรีธรรมราช

 • 28 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • มังคุด;การผลิต;มาตรฐาน GAP;การปลูก;การเตรียมพื้นที่ปลูก;การเลือกต้นพันธุ์;ระยะปลูก;การเตรียมหลุมปลูก;การดูแลรักษา;การพรางแสง;การให้ปุ๋ย;การตัดแต่งทรงพุ่ม;การควบคุมทรงพุ่ม;การให้น้ำ;การชักนำการออกดอก;โรคพืช;แมลงศัตรูพืช;ปฏิทินการปฏิบัติ;การเก็บเกี่ยว

 • TAB000025620546

 • [1] ไชยพงค์ ทะนันชัย (กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา)
  [2] จิระ ช่วยสงคราม (กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา)
  [3] ธวัชชัย มัชฌิกะ (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  [4] บุญเติม ศิริวรรณ (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  [5] วิเชียรรัตน์ มัชฌิกะ (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University