โรงเรือนปลูกผักในประเทศไทย

รายละเอียด

 • โรงเรือนปลูกผักในประเทศไทย

 • คู่มือการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน

 • 2560

 •   จริยา วิสิทธิ์พานิช
    อัญชัญ ชมภูพวง

 • บทความในหนังสือ

 • 978-616-417-016-2

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร

 • เชียงใหม่

 • 270 หน้า

 • ไทย

 • N10-โครงสร้างพื้นฐานเกษตร

 • F01-การผลิตพืช

 • H10-ศัตรูพืช

 • พืชผัก;โรงเรือนปลูกผัก;โรงเรือนตาข่ายกันแมลง;การปลูกผัก;เทคโนโลยี;ประเภทโรงเรือน;ขนาดโรงเรือน;ปัญหาการผลิต

 • TAB000025610267

 • [1] จริยา วิสิทธิ์พานิช (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช)
  [2] อัญชัญ ชมภูพวง (มูลนิธิโครงการหลวง งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผัก)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University