การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมการให้น้ำนมในแพะลูกผสม โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม

รายละเอียด

 • การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมการให้น้ำนมในแพะลูกผสม โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม

 • Genetic parameters estimation of milk yield in crossbred dairy goat by random regression testday model

 • 2554

 •   ธำรง ทองจำรูญ
    มงคล เทพรัตน์
    มนต์ชัย ดวงจินดา
    สุวิทย์ อโนทัยสินทวี

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal (Thailand)

 • ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 หน้า 271-278

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • แพะนม;พันธุ์ลูกผสม;ปริมาณน้ำนม;อัตราพันธุกรรม;โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม

 • KKU010048

 • [1] ธำรง ทองจำรูญ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี)
  [2] มงคล เทพรัตน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์)
  [3] มนต์ชัย ดวงจินดา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์)
  [4] สุวิทย์ อโนทัยสินทวี (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)

 • [1] Thumrong Thongchumroon (Department of Livestock Delopment, Pattani (Thailand). Pattani Livestock Research Station)
  [2] Mongkol Thepparat (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [3] Monchai Duangjinda (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Animal Science)
  [4] Suwit Anothaisinthawee (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Animal Breeding Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University