สมบัติและร้อยละความอิ่มตัวของอะลูมิเนียมในดินที่สูงพื้นที่ขุนวาง และอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

 • สมบัติและร้อยละความอิ่มตัวของอะลูมิเนียมในดินที่สูงพื้นที่ขุนวาง และอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

 • Properties and aluminium saturation percentage in highland soils of Khun Wang and Inthanon areas, Chiang Mai province

 • 2554

 •   ณัฐพล ศรีอำไพ
    สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
    อัญชลี สุทธิประการ
    ศุภิฌา ธนะจิตต์

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal (Thailand)

 • ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 หน้า 209-220

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดินที่สูง;สมบัติดิน;ระดับอะลูมิเนียม;ดินป่าไม้;ปริมาณการอิ่มตัวของอะลูมิเนียม;สมการ;ความเป็นพิษ;พื้นที่อินทนนท์;จ.เชียงใหม่

 • KKU010067

 • [1] ณัฐพล ศรีอำไพ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [3] อัญชลี สุทธิประการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [4] ศุภิฌา ธนะจิตต์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

 • [1] Nutthapol Sri-umpai (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [2] Somchai Anusontpornperm (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [3] Anchalee Suddhiprakarn (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [4] Suphicha Thanachit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University