การติดเชื้อรา Aspergillus flavus และการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง 6 พันธุ์เมื่อกระทบแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต

รายละเอียด

 • การติดเชื้อรา Aspergillus flavus และการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง 6 พันธุ์เมื่อกระทบแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต

 • Aspergillus flavus infection and aflatoxin contamination of six peanut genotypes grown under terminal drought

 • 2554

 •   รัตนาภรณ์ กุลชาติ
    ธีระยุทธ เกิดไทย
    สนั่น จอกลอย
    นิมิตร วรสูต
    โสภณ วงศ์แก้ว
    อารันต์ พัฒโนทัย

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal (Thailand)

 • ปีที่ 39 ฉบับที่ Suppl. 3 หน้า 12-22

 • H50-ความผิดปกติของพืช

 • ถั่วลิสง;อะฟลาทอกซิน;การปนเปื้อนเชื้อรา;ผลกระทบแล้ง;การทนแล้ง;ระยะสร้างฝัก;ผลผลิต;พันธุ์

 • KKU010005

 • [1] รัตนาภรณ์ กุลชาติ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [2] ธีระยุทธ เกิดไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
  [3] สนั่น จอกลอย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [4] นิมิตร วรสูต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [5] โสภณ วงศ์แก้ว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
  [6] อารันต์ พัฒโนทัย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)

  เพิ่มเติม

 • [1] Ratanaporn Koolachart (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [2] Teerayoot Girdthai (Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima (Thailand). Institute of Agricultural Technology. School of Crop Production Technology)
  [3] Sanun Jogloy (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [4] Nimitr Vorasoot (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [5] Sopone Wongkaew (Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima (Thailand). Institute of Agricultural Technology. School of Crop Production Technology)
  [6] Aran Patanothai (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University