ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7

รายละเอียด

 • ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7

 • Peanut variety: Khon Kaen 84-7

 • 2554

 •   สมจินตนา ทุมแสน
    ทักษิณา ศันสยะวิชัย
    ศรีสุดา ทิพยรักษ์
    อิสระ พุทธสิมมา
    เพียงเพ็ญ ศรวัต
    เทวา เมาลานนท์

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal (Thailand)

 • ปีที่ 39 ฉบับที่ Suppl. 3 หน้า 66-77

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ถั่วลิสง;การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง;พันธุ์ขอนแก่น 84-7;การเปรียบเทียบพันธุ์;องค์ประกอบผลผลิต;ผลผลิต;ความต้านทานต่อโรค

 • KKU010018

 • [1] สมจินตนา ทุมแสน (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น)
  [2] ทักษิณา ศันสยะวิชัย (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น)
  [3] ศรีสุดา ทิพยรักษ์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น)
  [4] อิสระ พุทธสิมมา (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น)
  [5] เพียงเพ็ญ ศรวัต (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น)
  [6] เทวา เมาลานนท์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่)

  เพิ่มเติม

 • [1] Somjintana Toomsan (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field Crops Research Institute. Khon Kaen Field Crops Research Center)
  [2] Taksina Sansayavichai (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field Crops Research Institute. Khon Kaen Field Crops Research Center)
  [3] Isara Bhuddasimma (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field Crops Research Institute. Khon Kaen Field Crops Research Center)
  [4] Srisuda Thippayarugs (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field Crops Research Institute. Khon Kaen Field Crops Research Center)
  [5] Peaingpen Sarawat (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field Crops Research Institute. Khon Kaen Field Crops Research Center)
  [6] Thewa Maolanon (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Field Crops Research Institute)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University