การปรับค่าสัมประสิทธิ์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลอง CSM-CROPGRO-Peanut ในการเจริญเติบโตของรากถั่วลิสง

รายละเอียด

 • การปรับค่าสัมประสิทธิ์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลอง CSM-CROPGRO-Peanut ในการเจริญเติบโตของรากถั่วลิสง

 • Adjustment of coefficients for improving accurate prediction in root growth of peanut in CSM-CROPGRO-Peanut model

 • 2554

 •   นันทวุฒิ จงรั้งกลาง
    บรรยง ทุมแสน
    สนั่น จอกลอย
    นิมิตร วรสูต
    พัชริน ส่งศรี
    อารันต์ พัฒโนทัย

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal (Thailand)

 • ปีที่ 39 ฉบับที่ Suppl. 3 หน้า 28-37

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • ถั่วลิสง;น้ำหนักแห้งราก;ความหนาแน่นราก;ความสอดคล้องทางสถิต;แบบจำลองการเจริญเติบโต;น้ำหนักแห้งทั้งหมด;ค่าสัมประสิทธิ์;ความแม่นยำ;พันธุ์;สภาพแวดล้อม

 • KKU010008

 • [1] นันทวุฒิ จงรั้งกลาง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [2] บรรยง ทุมแสน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [3] สนั่น จอกลอย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [4] นิมิตร วรสูต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [5] พัชริน ส่งศรี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [6] อารันต์ พัฒโนทัย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)

  เพิ่มเติม

 • [1] Nuntawoot Jongrungklang (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [2] Banyong Toomsan (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [3] Sanun Jogloy (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [4] Nimitr Vorasoot (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [5] Patcharin Songsri (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [6] Aran Patanothai (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University