ปลูกข้าวหอมปทุมแบบปลอดภัยต้นทุนต่ำ ต้นทุน 2,600 บาท ได้ผลผลิต 1,100 กิโลกรัมต่อไร่

รายละเอียด

 • ปลูกข้าวหอมปทุมแบบปลอดภัยต้นทุนต่ำ ต้นทุน 2,600 บาท ได้ผลผลิต 1,100 กิโลกรัมต่อไร่

 • 2557

 •   ปรียชยา คล้ายทวน

 • บทความในวารสาร

 • วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ

 • 2557

 • ปีที่ 17 ฉบับที่ 9 หน้า 37-42

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • E16-เศรษฐศาสตร์การผลิต

 • ข้าว;การทำนาแบบปลอดสารพิษ;การปลูก;การดูแลรักษา;ข้าวหอมปทุม;พันธุ์ปทุมธานี 1;ลักษณะประจำพันธุ์;ผลผลิต;ต้นทุนการผลิต;บัญชีการทำนา;น้ำสกัดสมุนไพร;สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชจากสมุนไพร

 • TAB000125571133

 • [1] ปรียชยา คล้ายทวน

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University