ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 การติดเชื้อรา Aspergillus flavus และการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง 6 พันธุ์เมื่อกระทบแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต 25 พ.ย. 2564
2 สมบัติและร้อยละความอิ่มตัวของอะลูมิเนียมในดินที่สูงพื้นที่ขุนวาง และอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ 25 พ.ย. 2564
3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมการให้น้ำนมในแพะลูกผสม โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม 25 พ.ย. 2564
4 การปรับค่าสัมประสิทธิ์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลอง CSM-CROPGRO-Peanut ในการเจริญเติบโตของรากถั่วลิสง 25 พ.ย. 2564
5 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7 25 พ.ย. 2564
6 การทดสอบการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อราต่อกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita chitwood และกิจกรรมเอนไซม์ย่อยสลาย 25 พ.ย. 2564
7 กระบวนการเกิด Programmed cell death ในเซลล์ใบอ้อยที่เป็นโรคใบขาว 25 พ.ย. 2564
8 ผลของการเสริมสมุนไพรผสม (เฮอร์บาท๊อปมิกซ์) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตของแม่สุกรและลูกสุกร 25 พ.ย. 2564
9 แนวทางการจัดการความเครียดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 25 พ.ย. 2564
10 การทดสอบความชอบในการเข้าทำลายของด้วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius F.) บนมันเทศพันธุ์ต่างๆ 25 พ.ย. 2564
11 การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมเพื่อการผลิตอ้อยในดินเหนียวภาคกลาง 25 พ.ย. 2564
12 TSD: ฐานข้อมูลของการจัดเก็บข้อมูลชีววิทยาของอ้อย และเครื่องมือที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ผ่านเว็บ 25 พ.ย. 2564
13 ผลของซัลเฟตและยูเรียต่อการผลิตก๊าซมีเทนในดินนาภายใต้สภาพการบ่มดินในห้องปฏิบัติการ 25 พ.ย. 2564
14 Effects of sowing depths on growth and rooting patterns of cowpea and mungbean in a deep sand with shallow water table 25 พ.ย. 2564
15 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับสวัสดิภาพของสัตว์ 25 พ.ย. 2564
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University