ผลงานทั้งหมด :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (301)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (78)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (612)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (283)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (5,219)

   พืชศาสตร์และการผลิต (5,654)

   การอารักขาพืช (904)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (370)

   การทำป่าไม้ (175)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (4,179)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (1,087)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (490)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,112)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (2,273)

   โภชนาการของมนุษย์ (356)

   มลภาวะ (159)

   ระเบียบวิธีวิจัย (62)

  ผลงานล่าสุด

Effect of strategic nutrient supplementation on health, reproductive and productive status of buffaloes in the Malwa region of Madhya Pradesh

ผู้แต่ง Dinesh Thakur , Jain, R.K. , Aich, R. , ...

ปีพิมพ์   2559

คุณภาพและระยะเวลาการเก็บรักษาไข่แดงเค็มอบพร้อมปรุง

ผู้แต่ง ปารมี หนูนิ่ม , สมหวัง เล็กจริง , สุลาวรรณ หอมแก้ว , ...

ปีพิมพ์   2562

ลักษณะสัณฐานวิทยาลำไส้เล็กของโคเนื้อลูกผสมชาโรเลส์ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีผลิตผลร่วมของสับปะรด

ผู้แต่ง จำลอง มิตรชาวไทย , อัจฉรา ลักขณานุกูล , สินีนาฏ พลโยราช , ...

ปีพิมพ์   2562

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ไม้ป่าภาคใต้ เล่มที่ 1 (พรรณไม้วงศ์ Acanthaceae ถึงวงศ์ Escalloniaceae)

ผู้แต่ง ไซมอน การ์ดเนอร์ , พินดา สิทธิสุนทร , ก่องกานดา ชยามฤต , ...

ปีพิมพ์   2558

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติกรีนไลฟ์

ผู้แต่ง มนตรี ค้ำชู

ปีพิมพ์   2558

เสถียรปาล์ม โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแห่งเมืองกาญจนบุรี

ผู้แต่ง พรชัย เหลืองอาภาพงศ์

ปีพิมพ์   2558

ด้วงงวงมันเทศ ศัตรูหมายเลข 1 ในการปลูกมันเทศ

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา

ปีพิมพ์   2560

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University