ระเบียบวิธีวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 172 รายการ   
 

การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคของสสารโดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมทรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 14-22

ผู้แต่ง ศันสนีย์ อุดมระติ ,

 

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปุ๋ยอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปุ๋ยอินทรีย์

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง จรีรัตน์ กุศลวิริยะวงศ์ , สงกรานต์ มะลิสอน , ญาณธิชา จิตต์สะอาด , สุภา โพธิจันทร์ , พจมาลย์ ภู่สาร , จิตติรัตน์ ชูชาติ , กัญฐณา คล้ายแก้ว , วรรณรัตน์ ชุติบุตร ,

 

การใช้ระบบการประมวลแบบก้อนเมฆเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูอ้อยของพื้นที่ส่งเสริมโรงงานน้ำตาล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 5-15

ผู้แต่ง กุมุท สังขศิลา , ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ ,

 

การจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินภูมิภาคเอเชีย (SEALNET) และเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินประเทศไทย (TSLAN)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปีที่ (Vol.) 36 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 13-19

ผู้แต่ง ชนิดา จรัญวรพรรณ ,

 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการกรมประมงสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

ปีที่ (Vol.) 3 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 94-97

ผู้แต่ง สุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม ,

 

วิธีการวิจัยทางเกษตร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ ,

 

การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2563

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1: วิจัย นวัตกรรม: การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า 2149 หน้า

ผู้แต่ง ศักดิ์ชาย คงนคร , มารียา บินลาเต๊ะ ,

 

การออกแบบห้องปลอดเชื้อมาตรฐาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 143-147

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การประเมินหาปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน จากข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ในพื้นที่วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การประเมินหาปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน จากข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat 8 ในพื้นที่วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร

จำนวนหน้า 969 หน้า

ผู้แต่ง กฤติณ สุดโต , วีระภาส คุณรัตนสิริ , วันชัย อรุณประภารัตน์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 172 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University