มลภาวะ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 420 รายการ   
 

จุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ผู้ช่วยตัวสำคัญเรื่องกลิ่นในฟาร์ม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 333 หน้า 76-79

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การสะสมของไนเตรทในดินปลูกพืชผักในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การสะสมของไนเตรทในดินปลูกพืชผักในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง ชัชธนพร เกื้อหนุน , สายน้ำ อุดพ้วย , นุชนาฏ ตันวรรณ , วนิดา โนบรรเทา , แววตา พลกุล ,

 

ระยะเวลาการย่อยสลายของสารไซเพอร์เมทรินในดินสวนทุเรียนจังหวัดชุมพร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 906-910

ผู้แต่ง สุทธิรักษ์ ผลเจริญ , มัลลิกา จินดาซิงห์ ,

 

การศึกษาปริมาณของไมโครพลาสติกในปูม้าบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 165-171

ผู้แต่ง คเณศ แฝงศรีคำ , ชลี ไพบูลย์กิจกุล , เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล ,

 

การปนเปื้อนของโลหะหนักในปลาเศรษฐกิจบางชนิดบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 49-71

ผู้แต่ง บรรสาร ศิริพิชญ์ตระกูล , บุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ , สมพิศ ประสงค์เงิน ,

 

การกลับมาของ Karenia mikimotoi

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 178-184

ผู้แต่ง มะลิวัลย์ สุวรรณโณ , ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์ ,

 

การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Triazole ในดิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Triazole ในดิน

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง ประกิจ จันทร์ติ๊บ , ผกาสินี คล้ายมาลา , จันทิมา ผลกอง , พจนีย์ หน่อฝั้น ,

 

การสะสมของไมโครพลาสติกในดินตะกอนในแนวหญ้าทะเล (Halodule uninervis) อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 566-571

ผู้แต่ง คริสมาส พัฒนสิรินนท์ , จริยาวดี สุริยพันธุ์ ,

 

การปนเปื้อนของโลหะในน้ำ ตะกอนดินและฟองน้ำ บริเวณทะเลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 48 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 129-136

ผู้แต่ง ฉลวย มุสิกะ , วันชัย วงสุดาวรรณ , อาวุธ หมั่นหาผล ,

 

การประเมินการปนเปื้อนสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ในตะกอนดินตามแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 48 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 137-144

ผู้แต่ง ไพฑูรย์ มกกงไผ่ , อาวุธ หมั่นหาผล , วันชัย วงสุดาวรรณ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 420 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University