โภชนาการของมนุษย์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 725 รายการ   
 

ใยอาหาร: ภาวะโภชนาการในแต่ละช่วงวัย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 40-45

ผู้แต่ง อุษาพร ภูคัสมาส ,

 

ข้าวไทย กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 140-143

ผู้แต่ง ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ ,

 

ถั่วดำ พืชทางเลือกเพื่อสุขภาพและการบำรุงดิน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 31 หน้า 24-26

ผู้แต่ง อุทัยวรรณ ด้วงเงิน , เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ,

 

ชวนกินผัก ป้องกันโรค เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 121-125

ผู้แต่ง อนุวัฒน์ รัตนชัย ,

 

ยังมีต้นขลู่อยู่ริมทาง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 744 หน้า 82-83

ผู้แต่ง กฤช เหลือลมัย ,

 

บทบาทของสารอาหารในการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 5-14

ผู้แต่ง ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน ,

 

แคลเซียมจากผัก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 40-43

ผู้แต่ง วาสนา นาราศรี ,

 

ผลของรำข้าวต่อภาวะความดันโลหิตสูง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร จุลสารข้อมูลสมุนไพร

ปีที่ (Vol.) 38 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 1

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Alcohol consumption behavior among undergraduate students in Thailand: Development of a new causal relationship model

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Global Journal of Health Science

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 29-36

ผู้แต่ง กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ , จักรกฤษณ์ พลราชม ,

 

โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยเน้นอาหารสมุนไพรไทย ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปีที่ (Vol.) 19 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 49-64

ผู้แต่ง ประวีร์กร นิธิประภาวัฒน์ , มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ , ภรณี วัฒนสมบูรณ์ , นิรัตน์ อิมามี ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 725 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University