ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,173 รายการ   
 

ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen) DO

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร AQUA BIZ Magazine

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 164 หน้า 68-69

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เยือนลิบงแล้วจะหลงรัก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร AQUA BIZ Magazine

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 164 หน้า 78-82

ผู้แต่ง นบสร กลิ่นพูน , ธวัชชัย แจ้งอิ่ม , พงศกร เกษียรสมุทร , สุปรีชา กลิ่นพูน ,

 

ผลของระดับความเค็มต่อการงอกของเมล็ดพืชและการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินร่วมกับวัสดุอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการงอกของเมล็ดโสนแอฟริกาในสภาพเรือนทดลอง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 894-900

ผู้แต่ง ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว , ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย , ธรรมเรศ เชื้อสาวถี ,

 

ฤทธิ์ต้านการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียโพรไบโอติกต่อแบคทีเรียก่อโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 108-115

ผู้แต่ง วราภรณ์ อัปมะโน , อรทัย แดงสวัสดิ์ , ธีร ศรีสวัสดิ์ , รพีวรรณ โสวรรณปรีชา , ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา ,

 

ชมสวนโฮย่า ใหญ่ที่สุดในโลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 744 หน้า 28-29

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

 

มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงจากทรัพยากรในพื้นที่พรุควนเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง Puangpaka Khaokratoke , Attjala Roongwong , Kanchaya Maosiw , Aroon Sukjitdee , Nutnicha Yeelungka , Wachiraporn Somdet ,

 

เศรษฐกิจจังหวัดและการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 53-71

ผู้แต่ง ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ , ภาวิณี สตาร์เจล , เมรดี อินอ่อน ,

 

ประสิทธิภาพของ PGPB ที่แยกจากต่างแหล่งในการส่งเสริมการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวขาวดอกมะลิ 105

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 1011-1017

ผู้แต่ง ศศิพร จอมคำ , จุฑามาศ อาจนาเสียว ,

 

คุณภาพน้ำเรื่องพื้นฐานต้องให้ความสำคัญ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร AQUA BIZ Magazine

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 162 หน้า 66-67

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การสำรวจราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา จากสวนทุเรียนเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 260-264

ผู้แต่ง ชัยวิทย์ แข็งแรง , สุรพล ฐิติธนากุล , เยาวพรรณ สนธิกุล , จรัสลักษณ์ เพชรวัง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 3,173 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University