เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,220 รายการ   
 

การออกแบบเครื่องฝังกลบปุ๋ยให้เหมาะสมกับการเจริญของรากอ้อยในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 31 หน้า 16-19

ผู้แต่ง ธนัญกรณ์ (วิฑูรย์) ใจผ่อง ,

 

ไก่ใต้กับเดือยประดิษฐ์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เพื่อนไก่ชน

ปีที่ (Vol.) 21 ฉบับที่ (No.) 441 หน้า 22-23

ผู้แต่ง กิตติพงษ์ บุญกันภัย ,

 

เทคนิคการเลือกหัวฉีดสารเคมีฯ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 55-75

ผู้แต่ง ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ ,

 

เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 31 หน้า 20-23

ผู้แต่ง ธนัญกรณ์ (วิฑูรย์) ใจผ่อง ,

 

เมื่อชาวสวนอยากจะใช้สปริงเกลอร์บิ๊กกันพร้อมกัน 10 หัว ต้องทำอย่างไร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 169-172

ผู้แต่ง นาวี จิระชีวี ,

 

แฟ้มวิจัยสู่ชาวสวน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 178-182

ผู้แต่ง ชญานิศ ทิพยดาราพาณิชย์ ,

 

การพัฒนาเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 279-284

ผู้แต่ง วาริช วีระพันธ์ , ณัฐวุฒิ เอียดแก้ว , สันติ ศิริสาธิตกิจ , อภิชัย สุขฉายา , อุไรวรรณ วีระพันธ์ , ศรินทิพย์ อนุรักษ์ , ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ ,

 

การพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวมังคุด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 1089-1093

ผู้แต่ง ศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ , ศรินทิพย์ อนุรักษ์ , เธียรศักดิ์ ชูชีพ , จินดา คงเจริญ , วิชุตา สองเมือง , ศิรภัสสร ฉุ้นประดับ , สุภาวิณี ฐิติปราโมทย์ ,

 

โรงเรือนอีแว๊ป ระบบอินเวอร์เตอร์มีแล้วใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ (ตอนจบ)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 19 ฉบับที่ (No.) 212 หน้า 36-37

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ประสิทธิผลของแพล่อปลาที่มีต่อทรัพยากรปลาผิวน้ำขนาดใหญ่สำหรับการทำประมงเบ็ดราวในทะเลอันดามัน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 39-48

ผู้แต่ง วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น , ภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ , สุมา รักแผน , เพราลัย นุชหมอน ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,220 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University