การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,960 รายการ   
 

หนุ่มสุพรรรณฯ เพาะพันธุ์ปลากราย สร้างรายได้ เพียงมีแหล่งน้ำและการจัดการที่ดีลูกปลามีคุณภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 66-67

ผู้แต่ง สุรเดช สดคมขำ ,

 

สารพันปัญหากุ้ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร AQUA BIZ Magazine

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 164 หน้า 36, 38

ผู้แต่ง นบสร วันชาญเวช , ชลอ ลิ้มสุวรรณ ,

 

ถอดรหัสความสำเร็จ: เลี้ยงกุ้งไม่มีสูตรสำเร็จ ระวังจะเสร็จถ้าเจอเคสนอกตำรา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร AQUA BIZ Magazine

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 164 หน้า 40-47

ผู้แต่ง นบสร กลิ่นพูน , ธวัชชัย แจ้งอิ่ม , พงศกร เกษียรสมุทร , สุปรีชา กลิ่นพูน ,

 

ปลาเทราต์สายรุ้งและปลาสเตอร์เจี้ยนแห่งสถานีวิจัยประมงน้ำจืดพื้นที่สูงอินทนนท์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร AQUA BIZ Magazine

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 164 หน้า 56-62

ผู้แต่ง นบสร กลิ่นพูน , ธวัชชัย แจ้งอิ่ม , พงศกร เกษียรสมุทร , สุปรีชา กลิ่นพูน ,

 

การเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืชที่สัมพันธ์กับแหล่งวางหญ้าทะเลเทียมบริเวณชายฝั่ง ตำบลไม้รูด จังหวัดตราด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 94-100

ผู้แต่ง จิดาภา กล้ากสิกิจ , เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล , ชลี ไพบูลย์กิจกุล ,

 

กรมประมงปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ทะเลบางขุนเทียน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร AQUA BIZ Magazine

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 164 หน้า 86-87

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ผลของการเสริม Lacbobacillus plantarum CR1T5 ในอาหารต่อค่าโลหิตวิทยาและกิจกรรมไลโซไซม์ของปลาเทพา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 101-107

ผู้แต่ง สมฤดี ศิลาฤดี , คุณาดล ศิลาฤดี ,

 

ผลการเสริมสารสกัดจากเศษเหลือเห็ดแครงเพื่อเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในอาหารปลานิล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 126-133

ผู้แต่ง กรกฏ สันทัดการ , สุณีย์ หวันเหล็ม , มณี ศรีชะนันท์ ,

 

ผลของวิธีการเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผมนางในพื้นที่ทุ่งใสไช จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 134-139

ผู้แต่ง ชยุตม์ กระสินธุ์ , ธีร ศรีสวัสดิ์ , นิตยา อัมรัตน์ ,

 

ผลของการเสริมโพรไบโอติกในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายในลูกปูม้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 140-144

ผู้แต่ง อนวัช บุญญภักดี , สาธิต บุญน้อม , คุณาดล ศิลาฤดี , สมฤดี ศิลาฤดี , แก้วตา ลิ้มเฮง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,960 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University